Biểu mẫu thực tập thực tế của giảng viên

STT BIỂU MẪU NỘI DUNG 1 HTDN_-_MAU_TTGV01 Kế hoạch thực tập thực tế của giảng viên năm học ..-..(Cấp Bộ môn). 2 HTDN_-_MAU_TTGV02 Kế hoạch thực tập thực tế của giảng viên năm học….-…(Cấp Khoa). 3 HTDN_-_MAU_TTGV03 Kế hoạch thực tập thực tế tại doanh nghiệp của giảng viên năm học..-…(Cấp Trường) HTDN_-_MAU_TTGV04 Bản mô […]