STT BIỂU MẪU NỘI DUNG
1 HTDN_-_MAU_TTGV01 Kế hoạch thực tập thực tế của giảng viên năm học ..-..(Cấp Bộ môn).
2 HTDN_-_MAU_TTGV02 Kế hoạch thực tập thực tế của giảng viên năm học….-…(Cấp Khoa).
3 HTDN_-_MAU_TTGV03 Kế hoạch thực tập thực tế tại doanh nghiệp của giảng viên năm học..-…(Cấp Trường)
HTDN_-_MAU_TTGV04 Bản mô tả công việc giảng viên thực tập thực tế tại doanh nghiệp
5 HTDN_-_MAU_TTGV05 Phiếu đánh giá về  kết quả thực tập thực tế của giảng viên
6 HTDN_-_MAU_TTGV06 Báo cáo kết quả thực tập thực tế của giảng viên (Dành cho GV)
7 HTDN_-_MAU_TTGV07 Báo cáo kết quả thực tập thực tế của giảng viên năm học ..-..(Dành cho Bộ môn)
8 HTDN_-_MAU_TTGV08 Báo cáo tình hình thực tập thực tế của giảng viên năm học ..-..(Cấp Bộ môn)
9 HTDN_-_MAU_TTGV09 Báo cáo tình hình thực tập thực tế của giảng viên năm học ..-..(Cấp Khoa)
10 HTDN_-_MAU_TTGV10 Báo cáo tình hình thực tập thực tế tại doanh nghiệp của giảng viên năm học …-…(Cấp Trường)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.