STT

PHỤ LỤC

TÊN PHỤ LỤC

1 Tải về Quy định về công tác hợp tác doanh nghiệp
2 Tải về Quy trình thực hiện công tác thực tập thực tế của giảng viên tại doanh nghiệp
3 Phụ lục II Nhiệm vụ của điều phối viên Co-op về triển khai thực hiện chương trình Co-op
4 Phụ lục III Nhiệm vụ của sinh viên trong quá trình tham gia các đợt Co-op
5 Phụ lục IV Quy định cấu trúc và cách trình bày báo cáo thực tập Co-op

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.