Giới thiệu

Lợi ích của chương trình Co-op

Co-op là mối quan hệ 03 thành phần, bao gồm: Doanh nghiệp, sinh viên và nhà trường.  Mỗi thành phần tham gia đều hưởng những lợi ích to lớn từ chương trình này, nhưng thành công thật sự của chương trình phụ thuộc rất nhiều vào sự đóng góp của mỗi bên tham gia.

Background Color
Background Image