BIỂU MẪU DÀNH CHO GIẢNG VIÊN ĐI THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

 

STT

TÊN BIỂU MẪU

KÝ HIỆU

1

Bản mô tả công việc

Phụ lục GV1

2

Báo cáo kết quả thực tập thực tế

Phụ lục GV2

3

Biên bản đánh giá của công ty/đơn vị.

Phụ lục GV3

Background Color
Background Image