Thông báo Về việc đăng ký nhận giấy chứng nhận hoàn thành đủ các học phần Co-op

Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-ĐHTV ngày 16 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định về công tác Hợp tác Doanh nghiệp;

Căn cứ Tờ trình số 89/TTr-TT.D&H ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học về việc cấp giấy chứng nhận cho sinh viên hoàn thành đủ các học phần Co-op;

Nhằm giúp sinh viên có thêm hồ sơ minh chứng trong quá trình xin việc,

Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học thông báo đến các Khoa có quản lý chương trình Co-op về việc triển khai đến sinh viên liên hệ Trung tâm để đăng ký nhận giấy chứng nhận đã hoàn thành đủ các học phần Co-op (nếu cần).

Hình thức đăng ký: Trực tiếp đến Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học để đăng ký (Khi đến, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên và đóng lệ phí).

Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 30.000 đ/1chứng nhận.

Thời gian đăng ký: Tối đa 30 ngày sau khi sinh viên hoàn thành và được đánh giá đạt tất cả các học phần Co-op theo chương trình đào tạo.

Riêng đối với sinh viên tốt nghiệp từ năm 2016 về trước, đăng ký nhận giấy chứng nhận từ đây đến hết ngày 28/4/2017.

Thời gian nhận giấy chứng nhận: Sau 20 ngày kể từ ngày đăng ký.

Kính đề nghị các Khoa triển khai đến sinh viên, học sinh thực hiện theo tinh thần thông báo này./.